Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 20

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 20

Matthew 20:1 omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth ostij echlqen ama prwi misqwsasqai ergataj eij ton ampelwna autou
20:2 sumfwnhsaj de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autouj eij ton ampelwna autou
20:3 kai ecelqwn peri thn trithn wran eiden allouj estwtaj en th agora argouj
20:4 kakeinoij eipen upagete kai umeij eij ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin
20:5 oi de aphlqon palin ecelqwn peri ekthn kai ennathn wran epoihsen wsautwj
20:6 peri de thn endekathn wran ecelqwn euren allouj estwtaj argouj kai legei autoij ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi
20:7 legousin autw oti oudeij hmaj emisqwsato legei autoij upagete kai umeij eij ton ampelwna kai o ean h dikaion lhyesqe
20:8 oyiaj de genomenhj legei o kurioj tou ampelwnoj tw epitropw autou kaleson touj ergataj kai apodoj autoij ton misqon arcamenoj apo twn esxatwn ewj twn prwtwn
20:9 kai elqontej oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion
Matthew 20:10 elqontej de oi prwtoi enomisan oti pleiona lhyontai kai elabon kai autoi ana dhnarion
20:11 labontej de egogguzon kata tou oikodespotou
20:12 legontej oti outoi oi esxatoi mian wran epoihsan kai isouj hmin autouj epoihsaj toij bastasasin to baroj thj hmeraj kai ton kauswna
20:13 o de apokriqeij eipen eni autwn etaire ouk adikw se ouxi dhnariou sunefwnhsaj moi
20:14 aron to son kai upage qelw de toutw tw esxatw dounai wj kai soi
20:15 h ouk ecestin moi poihsai o qelw en toij emoij ei o ofqalmoj sou ponhroj estin oti egw agaqoj eimi
20:16 outwj esontai oi esxatoi prwtoi kai oi prwtoi esxatoi polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi
20:17 kai anabainwn o ihsouj eij ierosoluma parelaben touj dwdeka maqhtaj kat idian en th odw kai eipen autoij
20:18 idou anabainomen eij ierosoluma kai o uioj tou anqrwpou paradoqhsetai toij arxiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton qanatw
20:19 kai paradwsousin auton toij eqnesin eij to empaicai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera anasthsetai
Matthew 20:20 tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn authj proskunousa kai aitousa ti par autou
20:21 o de eipen auth ti qeleij legei autw eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou eij ek deciwn sou kai eij ec euwnumwn en th basileia sou
20:22 apokriqeij de o ihsouj eipen ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai legousin autw dunameqa
20:23 kai legei autoij to men pothrion mou piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe to de kaqisai ek deciwn mou kai ec euwnumwn mou ouk estin emon dounai all oij htoimastai upo tou patroj mou
20:24 kai akousantej oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn
20:25 o de ihsouj proskalesamenoj autouj eipen oidate oti oi arxontej twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katecousiazousin autwn
20:26 oux outwj de estai en umin all oj ean qelh en umin megaj genesqai estw umwn diakonoj
20:27 kai oj ean qelh en umin einai prwtoj estw umwn douloj
20:28 wsper o uioj tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuxhn autou lutron anti pollwn
20:29 kai ekporeuomenwn autwn apo ierixw hkolouqhsen autw oxloj poluj
Matthew 20:30 kai idou duo tufloi kaqhmenoi para thn odon akousantej oti ihsouj paragei ekracan legontej elehson hmaj kurie uioj dabid
20:31 o de oxloj epetimhsen autoij ina siwphswsin oi de meizon ekrazon legontej elehson hmaj kurie uioj dabid
20:32 kai staj o ihsouj efwnhsen autouj kai eipen ti qelete poihsw umin
20:33 legousin autw kurie ina anoixqwsin hmwn oi ofqalmoi
20:34 splagxnisqeij de o ihsouj hyato twn ofqalmwn autwn kai euqewj anebleyan autwn oi ofqalmoi kai hkolouqhsan autw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index