Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 15

Matthew 15:1 tote proserxontai tw ihsou oi apo ierosolumwn grammateij kai farisaioi legontej
15:2 dia ti oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai taj xeiraj autwn otan arton esqiwsin
15:3 o de apokriqeij eipen autoij dia ti kai umeij parabainete thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn
15:4 o gar qeoj eneteilato legwn tima ton patera sou kai thn mhtera kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw
15:5 umeij de legete oj an eiph tw patri h th mhtri dwron o ean ec emou wfelhqhj
15:6 kai ou mh timhsh ton patera autou h thn mhtera autou kai hkurwsate thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn
15:7 upokritai kalwj proefhteusen peri umwn hsaiaj legwn
15:8 eggizei moi o laoj outoj tw stomati autwn kai toij xeilesin me tima h de kardia autwn porrw apexei ap emou
15:9 mathn de sebontai me didaskontej didaskaliaj entalmata anqrwpwn
Matthew 15:10 kai proskalesamenoj ton oxlon eipen autoij akouete kai suniete
15:11 ou to eiserxomenon eij to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatoj touto koinoi ton anqrwpon
15:12 tote proselqontej oi maqhtai autou eipon autw oidaj oti oi farisaioi akousantej ton logon eskandalisqhsan
15:13 o de apokriqeij eipen pasa futeia hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranioj ekrizwqhsetai
15:14 afete autouj odhgoi eisin tufloi tuflwn tufloj de tuflon ean odhgh amfoteroi eij boqunon pesountai
15:15 apokriqeij de o petroj eipen autw frason hmin thn parabolhn tauthn
15:16 o de ihsouj eipen akmhn kai umeij asunetoi este
15:17 oupw noeite oti pan to eisporeuomenon eij to stoma eij thn koilian xwrei kai eij afedrwna ekballetai
15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatoj ek thj kardiaj ecerxetai kakeina koinoi ton anqrwpon
15:19 ek gar thj kardiaj ecerxontai dialogismoi ponhroi fonoi moixeiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfhmiai
Matthew 15:20 tauta estin ta koinounta ton anqrwpon to de aniptoij xersin fagein ou koinoi ton anqrwpon
15:21 kai ecelqwn ekeiqen o ihsouj anexwrhsen eij ta merh turou kai sidwnoj
15:22 kai idou gunh xananaia apo twn oriwn ekeinwn ecelqousa ekraugasen autw legousa elehson me kurie uie dabid h qugathr mou kakwj daimonizetai
15:23 o de ouk apekriqh auth logon kai proselqontej oi maqhtai autou hrwtwn auton legontej apoluson authn oti krazei opisqen hmwn
15:24 o de apokriqeij eipen ouk apestalhn ei mh eij ta probata ta apolwlota oikou israhl
15:25 h de elqousa prosekunei autw legousa kurie bohqei moi
15:26 o de apokriqeij eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein toij kunarioij
15:27 h de eipen nai kurie kai gar ta kunaria esqiei apo twn yixiwn twn piptontwn apo thj trapezhj twn kuriwn autwn
15:28 tote apokriqeij o ihsouj eipen auth w gunai megalh sou h pistij genhqhtw soi wj qeleij kai iaqh h qugathr authj apo thj wraj ekeinhj
15:29 kai metabaj ekeiqen o ihsouj hlqen para thn qalassan thj galilaiaj kai anabaj eij to oroj ekaqhto ekei
Matthew 15:30 kai proshlqon autw oxloi polloi exontej meq eautwn xwlouj tuflouj kwfouj kullouj kai eterouj pollouj kai erriyan autouj para touj podaj tou ihsou kai eqerapeusen autouj
15:31 wste touj oxlouj qaumasai blepontaj kwfouj lalountaj kullouj ugieij xwlouj peripatountaj kai tuflouj blepontaj kai edocasan ton qeon israhl
15:32 o de ihsouj proskalesamenoj touj maqhtaj autou eipen splagxnizomai epi ton oxlon oti hdh hmeraj treij prosmenousin moi kai ouk exousin ti fagwsin kai apolusai autouj nhsteij ou qelw mhpote ekluqwsin en th odw
15:33 kai legousin autw oi maqhtai autou poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi wste xortasai oxlon tosouton
15:34 kai legei autoij o ihsouj posouj artouj exete oi de eipon epta kai oliga ixqudia
15:35 kai ekeleusen toij oxloij anapesein epi thn ghn
15:36 kai labwn touj epta artouj kai touj ixquaj euxaristhsaj eklasen kai edwken toij maqhtaij autou oi de maqhtai tw oxlw
15:37 kai efagon pantej kai exortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn epta spuridaj plhreij
15:38 oi de esqiontej hsan tetrakisxilioi andrej xwrij gunaikwn kai paidiwn
15:39 kai apolusaj touj oxlouj enebh eij to ploion kai hlqen eij ta oria magdala

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index