Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 3

Matthew 3:1 en de taij hmeraij ekeinaij paraginetai iwannhj o baptisthj khrusswn en th erhmw thj ioudaiaj
3:2 kai legwn metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn
3:3 outoj gar estin o rhqeij upo hsaiou tou profhtou legontoj fwnh bowntoj en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaj poieite taj tribouj autou
3:4 autoj de o iwannhj eixen to enduma autou apo trixwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh autou hn akridej kai meli agrion
3:5 tote eceporeueto proj auton ierosoluma kai pasa h ioudaia kai pasa h perixwroj tou iordanou
3:6 kai ebaptizonto en tw iordanh up autou ecomologoumenoi taj amartiaj autwn
3:7 idwn de pollouj twn farisaiwn kai saddoukaiwn erxomenouj epi to baptisma autou eipen autoij gennhmata exidnwn tij upedeicen umin fugein apo thj melloushj orghj
3:8 poihsate oun karpouj aciouj thj metanoiaj
3:9 kai mh dochte legein en eautoij patera exomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoj ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam
Matthew 3:10 hdh de kai h acinh proj thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eij pur balletai
3:11 egw men baptizw umaj en udati eij metanoian o de opisw mou erxomenoj isxuroteroj mou estin ou ouk eimi ikanoj ta upodhmata bastasai autoj umaj baptisei en pneumati agiw kai puri
3:12 ou to ptuon en th xeiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunacei ton siton autou eij thn apoqhkhn to de axuron katakausei puri asbestw
3:13 tote paraginetai o ihsouj apo thj galilaiaj epi ton iordanhn proj ton iwannhn tou baptisqhnai up autou
3:14 o de iwannhj diekwluen auton legwn egw xreian exw upo sou baptisqhnai kai su erxh proj me
3:15 apokriqeij de o ihsouj eipen proj auton afej arti outwj gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn tote afihsin auton
3:16 kai baptisqeij o ihsouj anebh euquj apo tou udatoj kai idou anewxqhsan autw oi ouranoi kai eiden to pneuma tou qeou katabainon wsei peristeran kai erxomenon ep auton
3:17 kai idou fwnh ek twn ouranwn legousa outoj estin o uioj mou o agaphtoj en w eudokhsa

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index