Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 17

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 17

Matthew 17:1 kai meq hmeraj ec paralambanei o ihsouj ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouj eij oroj uyhlon kat idian
17:2 kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wj o hlioj ta de imatia autou egeneto leuka wj to fwj
17:3 kai idou wfqhsan autoij mwshj kai hliaj met autou sullalountej
17:4 apokriqeij de o petroj eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaj wde einai ei qeleij poihswmen wde treij skhnaj soi mian kai mwsh mian kai mian hlia
17:5 eti autou lalountoj idou nefelh fwteinh epeskiasen autouj kai idou fwnh ek thj nefelhj legousa outoj estin o uioj mou o agaphtoj en w eudokhsa autou akouete
17:6 kai akousantej oi maqhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra
17:7 kai proselqwn o ihsouj hyato autwn kai eipen egerqhte kai mh fobeisqe
17:8 eparantej de touj ofqalmouj autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon
17:9 kai katabainontwn autwn apo tou orouj eneteilato autoij o ihsouj legwn mhdeni eiphte to orama ewj ou o uioj tou anqrwpou ek nekrwn anasth
Matthew 17:10 kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legontej ti oun oi grammateij legousin oti hlian dei elqein prwton
17:11 o de ihsouj apokriqeij eipen autoij hliaj men erxetai prwton kai apokatasthsei panta
17:12 legw de umin oti hliaj hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton all epoihsan en autw osa hqelhsan outwj kai o uioj tou anqrwpou mellei pasxein up autwn
17:13 tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoij
17:14 kai elqontwn autwn proj ton oxlon proshlqen autw anqrwpoj gonupetwn autw
17:15 kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwj pasxei pollakij gar piptei eij to pur kai pollakij eij to udwr
17:16 kai proshnegka auton toij maqhtaij sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai
17:17 apokriqeij de o ihsouj eipen w genea apistoj kai diestrammenh ewj pote esomai meq umwn ewj pote anecomai umwn ferete moi auton wde
17:18 kai epetimhsen autw o ihsouj kai echlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paij apo thj wraj ekeinhj
17:19 tote proselqontej oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon dia ti hmeij ouk hdunhqhmen ekbalein auto
Matthew 17:20 o de ihsouj eipen autoij dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean exhte pistin wj kokkon sinapewj ereite tw orei toutw metabhqi enteuqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin
17:21 touto de to genoj ouk ekporeuetai ei mh en proseuxh kai nhsteia
17:22 anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoij o ihsouj mellei o uioj tou anqrwpou paradidosqai eij xeiraj anqrwpwn
17:23 kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra
17:24 elqontwn de autwn eij kapernaoum proshlqon oi ta didraxma lambanontej tw petrw kai eipon o didaskaloj umwn ou telei ta didraxma
17:25 legei nai kai ote eishlqen eij thn oikian proefqasen auton o ihsouj legwn ti soi dokei simwn oi basileij thj ghj apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn
17:26 legei autw o petroj apo twn allotriwn efh autw o ihsouj arage eleuqeroi eisin oi uioi
17:27 ina de mh skandaliswmen autouj poreuqeij eij thn qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton ixqun aron kai anoicaj to stoma autou eurhseij stathra ekeinon labwn doj autoij anti emou kai sou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index