Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Matthew Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 9

Matthew 9:1 kai embaj eij to ploion dieperasen kai hlqen eij thn idian polin
9:2 kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhj beblhmenon kai idwn o ihsouj thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afewntai soi ai amartiai sou
9:3 kai idou tinej twn grammatewn eipon en eautoij outoj blasfhmei
9:4 kai idwn o ihsouj taj enqumhseij autwn eipen ina ti umeij enqumeisqe ponhra en taij kardiaij umwn
9:5 ti gar estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai peripatei
9:6 ina de eidhte oti ecousian exei o uioj tou anqrwpou epi thj ghj afienai amartiaj tote legei tw paralutikw egerqeij aron sou thn klinhn kai upage eij ton oikon sou
9:7 kai egerqeij aphlqen eij ton oikon autou
9:8 idontej de oi oxloi eqaumasan kai edocasan ton qeon ton donta ecousian toiauthn toij anqrwpoij
9:9 kai paragwn o ihsouj ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion matqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anastaj hkolouqhsen autw
Matthew 9:10 kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqontej sunanekeinto tw ihsou kai toij maqhtaij autou
9:11 kai idontej oi farisaioi eipon toij maqhtaij autou dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskaloj umwn
9:12 o de ihsouj akousaj eipen autoij ou xreian exousin oi isxuontej iatrou all oi kakwj exontej
9:13 poreuqentej de maqete ti estin eleon qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaiouj all amartwlouj eij metanoian
9:14 tote proserxontai autw oi maqhtai iwannou legontej dia ti hmeij kai oi farisaioi nhsteuomen polla oi de maqhtai sou ou nhsteuousin
9:15 kai eipen autoij o ihsouj mh dunantai oi uioi tou numfwnoj penqein ef oson met autwn estin o numfioj eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioj kai tote nhsteusousin
9:16 oudeij de epiballei epiblhma rakouj agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai xeiron sxisma ginetai
9:17 oude ballousin oinon neon eij askouj palaiouj ei de mhge rhgnuntai oi askoi kai o oinoj ekxeitai kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon eij askouj kainouj kai amfotera sunthrountai
9:18 tauta autou lalountoj autoij idou arxwn eij elqwn prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqej thn xeira sou ep authn kai zhsetai
9:19 kai egerqeij o ihsouj hkolouqhsen autw kai oi maqhtai autou
Matthew 9:20 kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou
9:21 elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai
9:22 o de ihsouj epistrafeij kai idwn authn eipen qarsei qugater h pistij sou seswken se kai eswqh h gunh apo thj wraj ekeinhj
9:23 kai elqwn o ihsouj eij thn oikian tou arxontoj kai idwn touj aulhtaj kai ton oxlon qoruboumenon
9:24 legei autoij anaxwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou
9:25 ote de eceblhqh o oxloj eiselqwn ekrathsen thj xeiroj authj kai hgerqh to korasion
9:26 kai echlqen h fhmh auth eij olhn thn ghn ekeinhn
9:27 kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan autw duo tufloi krazontej kai legontej elehson hmaj uie dabid
9:28 elqonti de eij thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autoij o ihsouj pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie
9:29 tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin
Matthew 9:30 kai anewxqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhsato autoij o ihsouj legwn orate mhdeij ginwsketw
9:31 oi de ecelqontej diefhmisan auton en olh th gh ekeinh
9:32 autwn de ecerxomenwn idou proshnegkan autw anqrwpon kwfon daimonizomenon
9:33 kai ekblhqentoj tou daimoniou elalhsen o kwfoj kai eqaumasan oi oxloi legontej oudepote efanh outwj en tw israhl
9:34 oi de farisaioi elegon en tw arxonti twn daimoniwn ekballei ta daimonia
9:35 kai perihgen o ihsouj taj poleij pasaj kai taj kwmaj didaskwn en taij sunagwgaij autwn kai khrusswn to euaggelion thj basileiaj kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law
9:36 idwn de touj oxlouj esplagxnisqh peri autwn oti hsan eklelumenoi kai errimmenoi wsei probata mh exonta poimena
9:37 tote legei toij maqhtaij autou o men qerismoj poluj oi de ergatai oligoi
9:38 dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwj ekbalh ergataj eij ton qerismon autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index